Archive for the ‘Nyheter’ Category

Velkommen til Religion.no

Monday, August 27th, 2018

Velkommen til Religionslærerforeningens nettsted Religion.no! Religionslærerforeningen er en ideell og uavhengig organisasjon som har til formål å fremme fagutvikling og fagdebatt blant religion og etikk-lærere og RLE-lærere. Foreningen utgir tidsskriftet Religion og livssyn, arrangerer studieturer og fagkonferanser og uttaler seg om revisjoner av skolefagene.

Posted in Nyheter | Comments Off

Seminar og Landsmøte 14. april 2018

Friday, February 16th, 2018

Posted in Nyheter | No Comments »

Metochi-seminar

Thursday, August 24th, 2017

I samarbeid med FN-sambandet og Universitetet i Agder arrangerer vi seminar om demokrati og menneskerettigheter på Metochi, Lesvos, søn. 8. okt.- søn. 15. okt 2017

Sist oppdatert: 24.08.17

I år arrangerer vi seminaret Verdier i skole og samfunn – kontinuitet og endring. Kurset skal gi lærere og lærerutdannere kunnskap om sentrale temaer i læreplanene i samfunnsfag, norsk og religionsfagene.

Fortsatt mulighet for å bli med, reager raskt!

Informasjon og fullstendig program her:

http://www.fn.no/Undervisning/Seminar-om-demokrati-og-menneskerettigheter

For spørsmål, kontakt: gunvor.andresen@fn.no  (evt. tlf. 38900127)

Bindende påmelding til:  sor@fn.no

Posted in Nyheter | No Comments »

Seminar lørdag 23. september 2017

Thursday, August 24th, 2017

Velkommen til inspirerende seminar!

Hvordan kan vi bruke fortellingen som metode i religionsfaget?

Religionslærerforeningen i Norge inviterer deg til seminar

Når: Lørdag 23.9.2017, kl. 11.00-15.00

Sted: Kristelig Gymnasium, Homansbakken 2, Oslo (like ved Bislett stadion)

Sjekk: Ruter.no for busstider, pga gravearbeider går ikke trikk. Ingen parkering i skolegård.

Foreleser: Fridun Tørå Karlsrud

Pris: Kr. 250 inkl. lunsj. Betaling ved frammøte, ta med kontanter; vi har ikke betalingsterminal!

Fridun Tørå Karlsrud er blant annet forfatter av boka «Muntlige fortelling i norskfaget» og jobber ved Universitetet i Agder. Hun vil gi inspirasjon og metodiske tips til hvordan vi kan jobbe med fortellinger i religionsfaget.

Påmelding til: Anne Langås innen 19.9.2017: alhandeland@kg.vgs.no

Posted in Nyheter | No Comments »

Påsken 2018

Tuesday, July 4th, 2017

Studietur til Israel og de palestinske områdene påsken 2018

Avreise torsdag 22. mars – hjemreise søndag 1. april (1. påskedag)

Les mer under fanen “Studieturer”.

Posted in Nyheter | No Comments »

Programmet framover

Wednesday, February 1st, 2017

Seminar i Tromsø fredag 24. og lørdag 25. mars 2017; Religiøst liv i nord, mer under fanen Kurs og konferanser

Forteller-kurs i Oslo, lørdag 23. september 2017 v/ Fridunn Tørå Karsrud

Ukeskurs på Metochi, Lesvos 8. – 15. oktober 2017 i samarbeid med FN-sambandet og Univ. i Agder

http://www.fn.no/Skole/Bli-med-til-Hellas-seminar-om-demokrati-og-menneskerettigheter

Påsken 2018, studietur til Palestina og Israel. Fagansvarlig Rannfrid Thelle

Posted in Nyheter | No Comments »

Seminar i Tromsø fredag 24. og lørdag 25. mars 2017

Wednesday, January 25th, 2017

“Religiøst liv i nord”
Seminar i Tromsø fredag 24. og lørdag 25. mars 2017

For første gang i Religionslærerforeningens historie arrangerer vi seminar i Nord-Norge, velkommen til interessante dager i Tromsø på Tromsø museum og Kongsbakken videregående skole. Mer informasjon under fanen Kurs og konferanser.

Posted in Nyheter | No Comments »

Religionslærerforeningen i Norge

Sunday, October 9th, 2016

arrangerer seminar

JOBBE SAMMEN

om arbeidsmåter i religionsfagene

Lørdag 5. november

Sted: Kristelig Gymnasium, Homansbakken 2, 0352 Oslo

Program

Kl. 10.00 Registrering og kaffe

Kl. 10.30 Velkommen v/ styret og informasjon om foreningens arbeid

Kl. 11.00 Jobbe sammen, kurs om arbeidsmåter i religionsfagene ved Inger Margrethe
Tallaksen og Kari Repstad fra Universitetet i Agder.
Kurset forutsetter at kursdeltakerne er med og prøver ut arbeidsmåtene.
Inger Margrethe Tallaksen og Kari Repstad har i mange år arbeidet i skolen og
ved lærerutdanningene ved Universitetet i Agder.
De har utgitt bøkene “Variert undervisning – mer læring” og “Praktisk
fagdidaktikk for religionsfagene”.

Kl. 13.30 Lunsj og samtale

Seminaravgift inkludert lunsj kr. 250 / 150 for studenter.

Påmelding til Rita Knudsen Ims (rims@vgs.no)

Betaling til Religionslærerforeningen i Norge, kontonummer 7877 08 63243,
v/ Liv Gundersen, Myrerskogveien 26, 0495 Oslo

Vel møtt til seminar!

Posted in Nyheter | No Comments »

Konferanse 21. okt.2016: “Tverrfaglighet i utdanning for bærekraftig utvikling”

Monday, September 26th, 2016

Konferansen arrangeres av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, med støtte fra Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som St. meld. 28 Fag – Fordypning – Forståelse (2015-2016) slår fast skal prioriteres i fagfornyelsen av norsk skole. Utdanning for bærekraftig utvikling er et felt som lenge har fått oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Men det er fortsatt lite kjent blant norske lærere i mange skolefag, og de fleste lærere har liten erfaring med utdanning for bærekraftig utvikling som tverrfaglig utfordring.

Fordi bærekraftig utvikling er et gjennomgripende tema som omfatter både natur, samfunn, økonomi og kultur, angår det også alle skolefag. På denne konferansen retter vi oppmerksomheten mot skolefagene samfunnsfag (inkludert historie), norsk, naturfag, religion og etikk / KRLE og fremmedspråk. Deltakelsen er åpen for lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen, og for interesserte fagpersoner innenfor skole, høgskole og universitet, fagforening og forlag.

Arrangementet er en del av Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings satsing på området, som et tverrfaglig felt både innen lærerutdanning, forskning og formidling. Det er også en oppfølging av de signaler som er gitt i NOU 8:2015 og St. Meld. 28 (2015-2016) om at utdanning for bærekraftig utvikling vil bli et tverrfaglig satsingsfelt i den kommende fornyelsen av norsk skole.
Konferansen har vært planlagt av en tverrfaglig gruppe forskere og lærerutdannere ved instituttet bestående av professor Marianne Ødegaard, professor Erik Knain, førsteamanuensis Elin Sæther og stipendiat Ole Andreas Kvamme.

Det serveres lunsj og konferansen er gratis.

Lenke for fullstendig program samt påmelding:

http://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/arrangementer/2016/tverrfaglighet-i-ubu

Posted in Nyheter | No Comments »

Referat fra landsmøtet 2016

Monday, September 26th, 2016

Referat fra landsmøtet 2016 for Religionslærerforeningen i Norge
• Innkalling ble godkjent.
• Dagsorden ble godkjent.
• Leder Kari Repstad ble valgt som møteleder.
• Styremedlem Anne Langås Handeland ble valgt som referent.
Sak 1) To-årsmelding v/ leder Kari Repstad
Årsmøtet leste gjennom og godkjente to-årsmeldingen.
Sak 2) Regnskap og budsjett v/ Liv Gundersen
Årsmøtet fikk en gjennomgang av regnskap og budsjett av Liv Gundersen. Regnskap og budsjett ble godkjent.
Vedtak:
• Medlemskontingenten økes til kr. 400 pr. år for firmaer (institusjoner, universiteter, høyskoler) f.o.m. 2017.
• Medlemskontingenten økes til kr. 300 pr. år for studenter f.o.m. 2017.
• Medlemskontingenten for ordinære medlemmer fortsetter å være kr. 300, ingen endring.
Sak 3) Valg av leder
Kari Repstad ble valgt som leder for 1 år.
Sak 4) Valg av styre og vararepresentanter
Disse ble valgt til styremedlemmer:
• Rita Knutsen Ims (valgt for 2 år)
• Liv Gundersen (valgt for 2 år)
• Siw Fjelstad (valgt for 2 år)
• Anne Langås Handeland (valgt for 2 år)
• Knut Dæhlie (valgt for 2 år)
• Sigurd Myhre (valgt for 2 år)
• Ingvild Braut Knobloch (valgt for 2 år)
• Vegard Nedrelid (valgt for 2 år)
Disse ble valgt som vararepresentanter:
• Inger Marie Tallaksen (Valgt for 2 år)
• Hanne Kristiansen (valgt for 2 år)

Sak 5) Valg av redaksjon for tidsskriftet Religion og livssyn
Styret er hovedansvarlig for utgivelse av tidsskriftet.
• Rita Knutsen Ims og Kari Repstad utgjør redaksjonen.

Sak 6) Valg av redaksjonskomite for tidsskriftet Religion og livssyn
Disse ble valgt til redaksjonskomite:
• Halvor Moxnes
• Sigrid Skomedal

Sak 7) Takk til Alexander Borch som går ut av styret.
Eventuelt
Det ble diskutert om foreningen skal arrangere et seminar i Tromsø neste vår.

Referent
Oslo 28.4.2016
Anne Langås Handeland

Posted in Nyheter | No Comments »