Lovene for Religionslærerforeningen i Norge

05/05-12

Sist revidert på landsmøtet 2012.

1. Navn
Foreningens navn er Religionslærerforeningen i Norge.

2. Formål
Religionslærerforeningens formål er å styrke faget Religion og etikk i den videregående skole og å styrke opplæringen i faget Religion, livssyn og etikk grunnskolens ungdomstrinn. Det skjer gjennom eget tidsskrift som foreningen utgir, gjennom å ta del i den fagpolitiske debatt, gjennom kurs, studieturer og annen virksomhet.

3. Medlemskap
Alle som underviser i fagene Religion og etikk og Religion, livssyn og etikk og andre som støtter foreningens formål, kan bli medlem. Kontingenten fastsettes av styret.

4. Landsmøte
Foreningens høyeste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert annet år. Det innkalles gjennom foreningens nettsted med en måneds varsel. Dagsorden skal være: valg av dirigent, referent, lederberetning, framlegging av revidert regnskap, valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer. Øvrige forslag til dagsorden må leveres lederen senest to uker før landsmøtet. Landsmøtet søkes lagt til Oslo, Trondheim eller Bergen. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes når minst 1/3 av medlemmene skriftlig har krevd det og med innkallingsfrist på en måned. Vedtak gjøres med simpelt flertall, lovendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Møterett har alle medlemmer som har betalt kontingent. 

5. Styre
Styret består av i alt sju styremedlemmer, fortrinnsvis slik at minst tre av dem er lærere i den videregående skolen, og minst en er lærer på grunnskolens ungdomstrinn. Et styremedlem velges for fire år, eventuelt for to år. På hvert landsmøte bør det gjennomføres noen utskiftninger i styret. Det velges to varamedlemmer, som hovedregel for to år. Lederen velges av landsmøtet for to år eller fire år.  

6. Tildeling av signatur
Leder underskriver på vegne av foreningen i fagpolitiske spørsmål eller foreningssaker etter at en sak er behandlet i styret. I økonomiske spørsmål underskriver kasserer og/eller leder. Foreningens regnskap skal revideres av revisor utpekt av styret.  

7. Tidsskrift
Styret har det formelle ansvaret for foreningens tidsskrift Religion og livssyn. Redaktøren utpekes av styret, og redaksjonen skal være representert på landsmøtet. Tidsskriftet søkes utgitt tre ganger i året. Stoffet skal være av faglig, didaktisk og metodisk art. 

8. Oppløsning
Oppløsning av foreningen må fremmes på et ordinært landsmøte. Nedleggelse krever at 2/3 av de avgitte stemmer i en uravstemning går inn for dette. Landsmøtet disponerer i så fall foreningens midler.

Posted in | 1 Comment »