Grunnskole

07/03-09

Fra KRL til RLE
Dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD i Strasbourg) av 29. juni 2007 grep særlig fatt i rammeverket for KRL-faget: paragraf 2 i Opplæringsloven. Når den ble vurdert i sammenheng med den kristne formålsparagrafen for grunnskolen, mente et flertall av dommerne at faget kom i konflikt med foreldreretten i menneskerettighetene. Noen formuleringer i Opplæringsloven kunne tolkes i retning av kvalitative forskjeller mellom opplæringen i kristendom og i andre religioner og livssyn. I den omfattende dommen ble det derfor satt spørsmålstegn ved om ”information or knowledge included in the Curriculum for the KRL subject be conveyed in an objective, critical and pluralistic manner” (paragraf 85 i dommen).

Norge er juridisk bundet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og norske myndigheter fikk seks måneder på seg til å komme med forslag til endringer. Etter en politisk prosess og en omfattende høring vinteren 2008 vedtok Stortinget (Odelstinget) endringene 12. juni 2008.

Les mer >

Posted in | No Comments »