top of page

Kjære lesere!
Godt nytt år! Terminoppgjøret er vel overstått, og det beveger seg fram mot den

første eksamensperioden etter koronapandemien og innføringen av Fagfornyel-
sen. Vi regner med at dette er et tema som engasjerer mange lærere, og vil derfor

ønske velkommen til seminar og landsmøte 22. april, der vi blant annet skal ta
opp eksamen og vurderingspraksis som tema. Professor Geir Afdal i pedagogikk

ved MF kommer også. I dette nummeret finner du toårsmelding, og mer informa-
sjon om landsmøtet og programmet på seminaret den 22. april. Det å drive Reli-
gionslærerforeningen til daglig er noe som gjøres på dugnad, men vi som sitter i

styret har det moro og opplever at vi gjennom vervet kan ha kontakt med mange
deler av det religionsfaglige miljøet og være med på å drive fagutvikling. Vi lukker
nå gratis tilgang til det digitale tidsskriftarkivet vårt, som vi har hatt åpent under

pandemien. Lærerutdannere, høyskoler og universiteter som sier opp papirtids-
skriftet, men som bruker nettstedet både som pensum og faglig oppdatering,

håper vi vil være lojale og betale medlemsavgiften. Takk til alle som støtter oss!
I dette nummeret får du en gavepakke av variasjon. Både korte og lange
tekster, forskningsartikler, erfaringsbaserte tekster, undervisningsopplegg og

bokartikler, og forhåpentligvis tekster som er både til inspirasjon, glede og etter-
tanke. Mange av tekstene handler om minoritetsperspektiver, og om samtaler i

religionsfaget.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Lina Snoek Hauan skri-
ver om epistemisk urett i klasserommet, som kort fortalt handler om samtaler

der man lytter mindre til visse typer perspektiver enn andre. Dette er relevant
for et religions- og livssynsfag som vektlegger det å ta andres perspektiver. Frode

Kinserdal, lærer ved Åssiden videregående skole i Drammen har skrevet en erfa-
ringsbasert tekst om innhenting av elevstemmen og hvordan man kan tilrette-
legge for elevmedvirkning på ulike måter i religionsfaget. Tre lærere fra Alta

videregående skole, Mette Harr Meedby, Martine Berg og Elin Horn gjør rede
for et undervisningsopplegg om samisk religion.

Universitetslektor Martin Smith-Gahrsen, UIA, forteller om hvordan VR-bril-
ler kan brukes i etikkundervisningen. Professor Atle Ottesen Søvik skriver om

hvorvidt mennesket er unikt i forhold til datamaskiner. Viktige perspektiver inn
mot temaer som ChatGPT og den stadige økende bruken av roboter i ulike
sammenhenger.
Marie Eberson Degnæs ved HL-senteret i Oslo har vært medforfatter i et
nytt prosjekt om jødisk identitet, praksis og minnekultur, og forteller mer om
det i dette nummeret. Professor Anders Aschim ved Høgskolen Innlandet jobber

1

med studier om barn og unge med bakgrunn i religiøse minoriteter og deres
forhold til religionsundervisning i eget trossamfunn og i skolen. Lemma Desta
og Stian Sørlie Eriksen fra Norges Kristne Råd skriver om hvordan migrasjon
bidrar til endringer i kirke og samfunn.
Valg av lærebok på vg3? Odd Aksnes og Inger Margrethe Tallaksen ved UIA

har gått gjennom Religion og etikk fra Aschehoug og Religion og etikk fra Cap-
pelen Damm, de to nye læreverkene i religion og etikk og bidrar her med en

samlet analyse av de to. Mange skoler har utsatt avgjørelsen til 2023. Oddbjørn
Leirviks bok Religionskritikk på norsk – kjempande humanisme, redegjør
Anders Aschim for. Anne Berit Nystad skriver om Samenes historie, bind 1 og

2, som nylig kom ut. Artikkelen til Notto R. Thelle presenterer japanske vandre-
poeter, relevant for undervisningen om østlige religiøse tradisjoner og for studie-
turen til Japan.

Alt i alt er det et spennende nummer som foreligger, og vi ønsker deg god lesning!
Frode Kinserdal og Sigrid Skomedal

ROL nr 1 2022

kr 125,00Pris

    Salgsvilkår

    Vi følger Forbrukerrådets salgsvilkår for kjøp på nett

    VIPPS

    534246

    bottom of page